Slovník pojmů

Objednávejte se na +420 326 396 790
angina pectoris
viz ischemická choroba srdeční, viz němá ischemie
aortální insuficience
nedomykavost aortální chlopně, která funguje jako jednocestný ventil a je
uložena mezi levou komorou srdeční a aortou (viz insuficience).
Stav vede k přetížení levé komory srdeční a může vést k jejímu selhání a smrti.
aortokoronární bypass (přemostění)
též ACB, CABG. Operační řešení ischemické choroby srdeční, při
kterém dochází k přemostění (bypassování) postiženého úseku koronární (věnčité)
tepny použitím jiné cévy (žíly z dolních končetin či arterie – nejčastěji
prsní/mammární arterie)
aneuryzma aorty
aneuryzma je výduť. Aneuryzma aorty je vyklenutí (výduť) aorty, což je
hlavní céva vycházející z levé komory srdeční a rozvádějící krev do těla.
aortální stenóza
Zúžení aortální chlopně vede k tlakovému přetížení levé komory srdeční.
Pokud je stenóza neléčena (operativní náhrada chlopně), vede k srdečnímu
selhání (viz srdeční insuficience).
asymptomatická dysfunkce LK
snížená funkce LK (v klinice se nejčastěji vyjadřuje hodnotou ejekční
frakce, jejíž norma je 55%-75%) bez klinických projevů (symptomů).
Dysfunkce=nesprávná, rozuměj snížená funkce).
ateroskleróza
soubor dějů, podmíněných rizikovými faktory (dědičnost, kouření, obezita,
porucha metabolismu tuků, přídatné choroby – cukrovka, špatné léčená
hypertenze), které vedou ke změnám v cévní stěně a jejichž důsledkem je
správné prokrvení orgánů. Důsledkem aterosklerózy dochází k infarktu myokardu,
mozkovým příhodách, v některých případech k nedostatečnosti, ischemické chorobě
dolních končetin atd.
diastola
doba, po kterou dochází k náplni srdce
dilatace
rozšíření, roztažení (vazodilatace = roztažení cév) x opakem je konstrikce
(např. vazokonstrikce)
ejekční frakce (EF)
poměr mezi srdečních výdejem (SV = množství krve vypuzené srdcem při jednom
stahu) a náplní srdce na konci diastoly. Pomocí EF se vyjadřuje funkce srdce.
Norma 55-75% či 0.55-0.75.
endoteliální dysfunkce
porucha funkce (činnosti) endotelu. Endotel je cévní výstelka, která se
nechová pasivně, ale vylučuje celou řadu látek ovlivňujících např. cévní tonus,
funkci krevních destiček atd.
hypertenze, hypertenzní choroba
vysoký krevní tlak. Velmi závažná choroba, která je z 90-95% tzv. primární,
neboli bez vyvolávající příčiny. Vysoký krevní tlak vede k celé řadě změn
v srdci a cévní stěně, které nakonec vyústí v poruchu funkce orgánů (srdce,
mozek, ledviny a další). V léčbě je nutné dosáhnout tzv. cílových hodnot
krevního tlaku.
chlopenní vada
viz aortální insuficience, mitrální insuficience
infarkt myokardu
český ekvivalent je srdeční záhať (nyní již nepoužívaný výraz). Podstatou
je v 99% aterosklerotické onemocnění srdečních cév s jejich uzávěrem. Dochází
k nedokrevnosti daného okrsku (zásobeného postiženou tepnou) srdečního svalu
(myokardu) a ke vzniku odúmrtě (nekróze)u tkáně a k poruše správné funkce
srdce. Dále viz PCI, revaskularizace.
insuficience
nedostatečnost (viz srdeční insuficience) či nedomykavost
(viz nedomykavost)
ischemická choroba srdeční (ICHS)
onemocnění způsobené zúžením koronárních (věnčitých) tepen, které nejsou
schopny dostatečně zásobovat srdeční sval (myokard) kyslíkem a dalšími
živinami. V 99% je ICHS způsobena aterosklerózou. Jejím vnějším projevem je
bolest na hrudi či v zádech pálivého či tlakového charakteru, zvaná angina
pectoris. V některých případech (typicky u pacientů s cukrovkou / diabetem)
se ICHS klinicky neprojevuje (nemanifestuje) (viz němá ischemie).
kardiogenní šok
©ok je stav, kdy v důsledku významného poklesu tlaku krve (z různých
příčin včetně nesprávně dávkované léčby) dochází k poruše funkce životně
důležitých orgánů (ledviny, mozek..). Kardiogenní šok je šok ze srdečních
(kardiogenních) příčin.
kardioprotektivní
ochraňující srdce
konstrikce
stažení (vazokonstrikce = stažení cév) x opakem je dilatace (např. vazodilatace)
manifestní aortální stenóza
klinicky se projevující aortální stenóza (dušnost, bolest na hrudi, bezvědomí).
Aortální stenóza se nemusí klinicky manifestovat, a to ani v době, kdy je
zúžení chlopně významné. Viz aortální stenóza
mikroalbuminurie
vylučování albuminu (nízkodenzitní bílkoviny) močí, dále viz proteinurie

mikrovaskulární působení
ovlivnění drobných cév (mikrocirkulace)
mitrální insuficience
nedomykavost mitrální chlopně, která funguje jako jednocestný ventil a
je uložena mezi levou síní a levou komorou (viz insuficience,
nedomykavost)
. Stav vede k přetížení levé komory srdeční a může vést k
jejímu selhání a smrti.
nedomykavost, též insuficience nebo regurgitace,
Nedomykavost chlopní je nesprávná funkce chlopní způsobená celou řadou
důvodů (např. po infarktu myokardu či degenerativním procesem vedoucím ke
změně chlopenních cípů) vedoucí k návratu krve do srdeční dutiny, ze které
krev původně přitéká (viz mitrální insuficience, aortální insuficience).
nefropatie /diabetická a nediabetická/
nefropatie = porucha funkce ledvin, diabetická nefropatie = porucha
funkce ledvin díky změnám při diabetu mellitu, nediabitcká nefropatie = porucha
funkce ledvin při jiných chorobách (např. zánětech)
němá ischémie
ischemie je nedokrevnost, němá nebo též tichá ischemie = nedokrevnost
bez symptomů (bolestí na hrudi, dušnosti, nevolnosti či zvracení…),
typicky u diabetiků.
normo-, hypo-, hypervolemie
normovolemie je správná náplň cévního řečiště, hyper- a hypo- jsou
změny ve smyslu + a -. Hypervolemie = zvýšená náplň. Hypovolemie = snížená
náplň. (POZOR: neplést s dehydratací /odvodněním/. Dehydratace může být jen
jednou z možností hypovolenie)
paroxysmální SVT
SVT je supraventrikulární tachykardie, paroxysmální znamená záchvatovitá
– arytmie není stálá, objevuje se v záchvatech, viz supraventrikulární (SV)
arytmie
PCI
perkutánní koronární intervence (dříve PTCA). Intervence v koronárních
tepnách speciálním instrumentáriem, jejíž cílem je obnovit dobré prokrvení
srdečního svalu (myokardu). Viz revaskularizace, infarkt myokardu.
proteinurie
vylučování bílkovin močí, dále viz mikroalbuminurie, renální
insuficience.
protekce
ochrana
protekce ledvin (renoprotekce), obdobně kardioprotekce
ochrana ledvin, obdobně ochrana srdce
remodelace LK, cévní stěny
LK = levá komora srdeční, remodelace = přestavba. Příklad: vysoký krevní
tlak vede k přestavbě cévní stěny a stěny levé komory, po infarktu myokardu
dochází k přestavbě myokardu.
renální insuficience
ledvinná nedostatečnost, selhání ledvin
podobně srdeční insuficience
retinopatie
porucha funkce retiny neboli sítnice
revaskularizace
obnova vaskularizace myokardu formou PCI (viz PCI) a nebo
aortokoronárního bypassu. Může být úplná či neúplná.
sick sinus syndrom
syndrom nemocného sinu. Stav, který se objevuje hlavně ve stáří
v důsledku degenerativních změn v SA uzlu (hlavního pacemakeru neboli
udavatele kroku) a jehož průvodním projevem je celá řada arytmií (včetně
fibrilace síní) s pomalou odpovědí komor. Jsou i formy brady-tachy, kdy se
pomalá a rychlá frekvence komor střídá.
srdeční insuficience
srdeční nedostatečnost, srdeční selhání, selhání srdce jako pumpy
srdeční vada
porucha správné funkce srdce způsobená poruchou chlopní (chlopenní vada)
nebo vrozenými abnormalitami (defekt septa síní, defekt septa komor atd.)
či získanými abnormalitami (defekt septa komor po infarktu myokardu).
stenóza
zúžení
subklinické choroby
subklinický = klinicky se dosud neprojevující
supraventrikulární (SV) arytmie
srdeční nepravidelnost, jejíž původ je v srdečních síních

flutter síní
jedna ze supraventrikulárních arytmií, je charakterizována frekvencí
síní 250-350 stahů/minutu.
fibrilace síní
jedna ze supraventrikulárních arytmií, je charakterizována frekvencí
síní nad 350 stahů/minutu.
systola
doba po kterou dochází k vypuzování krve ze srdce
symptomatická hypotenze
nízký krevní tlak s klinickými projevy (slabost, únava … )
vysoký krevní tlak
viz hypertenze